Teknoloji Transfer Ofisi(TTO)

Teknoloji transfer ofisleri; bilgi üreten veya teknoloji geliştiren Ar-Ge kurum ve kuruluşları veya üniversiteler ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren profesyonel organizasyonlardır. Innopark’ın en önemli önceliklerinden birisi: Innopark’ta ve Innopark’ın ortağı olan üniversitelerde üretilen bilginin endüstriye aktarılması, bölgede iyi çalışan bir üniversite-kamu-özel sektör işbirliği ortamı oluşturulmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere faaliyet gösterecek olan Innopark TTO; ülkemiz yararına olacak her türlü teknoloji transfer faaliyetlerini yürütecek, bu kapsamda; motivasyon, eğitim, bilgilendirme, danışmanlık, mentörlük, koordinasyon, eşleştirme, işbirliği geliştirme, strateji geliştirme, proje geliştirme, proje uygulama, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösterecektir.

Innopark TTO; bölgedeki işletmelere Ar-Ge, inovasyon, teknoloji geliştirme, uluslararasılaşma, markalaşma, kurumsallaşma, fikri ve sınai haklar yönetimi, finansal yönetim, operasyon yönetimi, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları yönetimi, proses yönetimi, kalite, çevre ve enerji yönetimi konularında mentörlük, koçluk ve danışmanlık hizmetleri de sunacaktır.

Girişimcilik (Kuluçka) Merkezi

Kuluçka Merkezleri; yeni ve ileri teknoloji odaklı yeni işletmeler kurulmasını ve yeni kurulan işletmelerin ölüm vadisini aşmasını destekleyen; yeni girişimcilere kendi kendine ayakta duruncaya kadar ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı profesyonel organizasyonlardır. Innopark Girişimcilik (Kuluçka) Merkezi, bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni teknolojiler ve ürünlerden öncelikli olanları belirleyerek, bu ürünler ve teknolojiler ile ilgili Ar-Ge faaliyeti yürüten yeni girişimlerin kurulmasına öncelik verecek, bu konuda bölgenin ihtiyaçları, öncelikleri ve stratejileri doğrultusunda girişimci yetiştirme ve destekleme programları yürürlüğe koyacaktır.

Innopark A.Ş. ‘nin sermayesinin bir kısmı yeni ve ileri teknoloji odaklı yeni girişimlere (start-up) risk sermayesi desteği sunmak üzere kullanılacaktır.

Innopark Kuluçka (Girişimcilik) Merkezi, sunduğu hizmetlerle üniversite öğrencileri, akademisyenler ve inovatif fikirlere sahip bireyleri girişimci olma yönünde teşvik edecek; dinamik ve inovatif sektörlerin gelişmesini sağlayacak; istihdamı artıracak, bölgenin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

Üniversite İrtibat Ofisleri

Üniversite öğretim üyelerinin bölgedeki kamu, sanayi ve hizmet sektörü kuruluşları ile etkin iletişim ve işbirliğini sağlamak amacıyla Konya’nın Bölgesel İnovasyon Merkezi olan Innopark bünyesinde Üniversite İrtibat Ofisi oluşturulmuştur. Üniversite öğretim üyeleri, önceden ilan edilecek programa uygun olarak Innopark Üniversite İrtibat Ofisinde bulunacak, Üniversite İrtibat Ofisinde bulunduğu süre içinde görüşmek isteyen kamu ve özel sektör kuruluşu mensupları ile iletişim ve etkileşim kuracaklardır. Konya Sanayi Odasının tüm meslek komitelerinin her yıl en az bir kez Innopark’ta öğretim üyelerinin katılımıyla toplantı yapması sağlanacak, bu toplantılarda üniversite öğretim üyelerinin üretim ve hizmet sektörü kuruluşları ile işbirlikleri ve ortaklıklar kurması için gerekli etkileşim sağlanacaktır.

Kümelenme Merkezi

Innopark, bölgedeki kuruluşlar arasında inovasyon odaklı kümelenmeler oluşturulmasına büyük önem atfetmektedir. Bu amaçla, Innopark bünyesinde profesyonel uzmanların istihdam edildiği bir Kümelenme Merkezi çalıştırmaktadır. Kümelenme Merkezi, kümelenme konusunda yeni stratejiler geliştirmek, yeni projeler uygulamaya koymak, iyi uygulama örnekleri oluşturmak üzere inovasyon ekosistemi içindeki tüm aktörlerle etkileşim içinde çalışmaktadır.

Innopark’ta yer alacak bazı çapa firmalar etrafında tedarikçi firmaların toplanmasını sağlayarak kendi planetary sistemlerini geliştirecektir.

Konya Sanayi Odası önderliğinde kurulan Konya Otomotiv Yan Sanayi Kümesi, Konya Döküm Kümesi, Konya Ayakkabı Kümesi ve Konya Tarım Makinaları Kümesi bundan sonraki faaliyetlerini Konya TGB içinde yürütecek olup, bu durum Ar-Ge faaliyeti yürüten teknoloji firmalarını bölgeye cezbeden önemli bir unsur olacaktır.

Konya Ticaret Borsası tarafından Konya TGB sınırları içinde kurulması planlanohumculuk ve Gen Vadisi projesi kapsamında Konya’daki 60’a yakın tohum firmasının işbirliği yapması hedeflenmektedir.

Ar-Ge Ofisleri ve Teknolojik Üretim Mekanları

Innopark, Ar-Ge veya yazılım faaliyeti yürütecek işletmeler ile teknolojik ürünler üretmek isteyen şirketlere kiralama yoluyla nitelikli ofis alanı, üretim ve deney alanları ve depolama alanı sunmakta, ayrıca, kendi binasını yapmak isteyen kuruluşlara kiralama veya yap-işlet- devret yöntemiyle arazi veya inşaat alanı tahsis etmektedir.

Innopark’ın kuruluş amacı “Teknolojik Üretim Odaklı bir TGB olmak”tır. Innopark, bölgede orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin üretimini ve ihracatını artırmaya odaklanacaktır. Bu nedenle, Innopark’ta Ar-Ge ofislerinin yanı sıra üretim yapmaya elverişli binalar inşa edilerek teknolojik üretim yapmak isteyen işletmelere kiralanabilecektir. Ayrıca, isteyen girişimcilere kendi üretim alanlarını inşa etmek üzere inşaat alanı tahsis edilebilecektir. Innopark’ın yapımına başlayacağı ilk blok yüksek irtifalı, vinç kurmaya elverişli, içine kamyon ve forklift girebilen, yeterli güçte trifaze elektrik şebekesi ve doğalgaz hattı bulunan üretim alanlarını ve Ar-Ge ofisleri içeren bir bina olacaktır.

Konya OSB sınırları içindeki Innopark’ta elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz vb. altyapı şebekeleri üretim yapan işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede oluşturulmuş bulunmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi

Yenilenebilir enerji üretimi, günümüzde stratejik önemi çok yüksek bir sektör haline gelmiştir. Konya’nın Karapınar ilçesinde kurulan Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ülkemizin en önemli enerji üretim merkezlerinden biri olmaya adaydır. Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesine önümüzdeki yıllarda enerji üretimi alanında yaklaşık 8 milyar Avro tutarında enerji üretim yatırımı yapılması beklenmektedir. Konya, güneş enerjisinden elektrik üretimi için ülkemizdeki belirlenmiş 27 bölge arasında en fazla yatırım lisansı verilen ildir. Türkiye genelindeki 600 MW'lık toplam güneş enerjisi yatırımının 92 MW'lık bölümü Konya'ya tahsis edilmiştir. Bu gelişmeler Konya ilinde yenilenebilir enerji teknolojileri alanında inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinin önemini daha da artırmaktadır.

Innopark, bölgede yenilenebilir enerji konusunda inovasyon faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmek üzere bünyesinde “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi”ni kurmuştur. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi, bölgenin ve ülkemizin yenilenebilir enerji üretimi konusundaki teknoloji geliştirme ihtiyacını karşılamak üzere gerekli faaliyetleri yürütecektir. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi, ilgili kesimlerin işbirliği ile yenilenebilir enerji üretimi alanında stratejiler ve projeler üretimine odaklanacak, bu kapsamda Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin teknoloji geliştirme ihtiyacını karşılayacak girişimlerin ve işbirliklerinin oluşturulmasına öncelik verecektir.

Tasarım Merkezi

Konya TGB’de yakın çevredeki sanayi işletmelerinin tasarım faaliyetlerine hızlı ve etkin destek sağlayacak bir Tasarım Merkezi çalıştırılacaktır. Bu merkezde MEVKA desteğiyle satın alınan; sanayide yaygın olarak kullanılan Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları ve güçlü iş istasyonları, sunucular ile 3D printer ve 3D tarayıcı gibi tersine mühendislik araçları bulunmaktadır. Bünyesinde tasarım konusunda üst düzey deneyimi olan teknik elemanlar istihdam eden Innopark Tasarım Merkezi bölgedeki işletmelere aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • CAD Yazılımları ile Teknik resim ve katı model oluşturma
  • CAD modelden CAM kodlarının üretilmesi
  • Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları (yazılımları) kullanarak Sonlu Eleman Analizi (FEA) yöntemiyle mukavemet analizleri ve tahkikleri
  • Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları (yazılımları) kullanarak çok kütleli dinamik modelleme, analiz ve simülasyonlar
  • Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları (Yazılımları) kullanarak plastik şekillendirme analiz ve simülasyonları
  • Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları (Yazılımları) kullanarak termoakışkan analiz ve simülasyonları
  • Endüstriyel ürün tasarım hizmeti
  • Animasyon ve katalok hazırlama
  • Tersine mühendislik araçları ile 3 boyutlu tarama
  • 3D yazıcı ile Hızlı Prototipleme ve Hızlı Üretim

Innopark Tasarım Merkezindeki iş istasyonu, yazılım, 3D yazıcı, 3D tarayıcı imkanları isteyen işletmelere belirli süre kullanmak üzere kiralanabilmektedir.

Laboratuvar Birimi

Innopark, yakın çevredeki sanayi işletmelerinin tahribatsız muayene testleri (Non-Destructive Testing) ihtiyaçlarını karşılamak üzere yüzeysel ve hacimsel tahribatsız muayene yapan bir laboratuvar kurmuştur. Laboratuvarda farklı kapasite ve özellikte cihazlarla radyoskopik muayene, ultrasonik muayene, manyetik parçacık ile muayene, sıvı penetrant ile muayene ve sertlik ölçüm testleri yapılmaktadır. Innopark Tahribatsız Muayene Laboratuvarı Konya ABİGEM A.Ş. tarafından işletilmektedir.