İpekyolu Sanayici ve İşadamları Derneğinde Tanıtım

İpekyolu Sanayici ve İşadamları Derneği Bilgi AktarımProgramına konuk olan Innopark Konya Teknoloji GeliştirmeBölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Botsalı, “Teknoloji GeliştirmeBölgelerinin İnovasyon Ekosistemine Katkısı ve InnoPARK “ konulu sunum yaptı.
İpekyolu Sanayici ve İşadamları Derneğinde Tanıtım

Günümüzde zenginliğin kaynağının inovasyon olduğuna dikkat çeken Botsalı, “Kısacainovasyon yeni düşüncelerin ekonomiye dönüştürülmesidir. İnovasyonun başka tanımlar da var; Hiç olmayan ya da öncekilere göre önemli derecede iyileştirilmiş mal, hizmet, süreç, organizasyon yapısı, pazarlama yönteminin ortaya konulmasıdır. Yani, inovasyon değer yaratmaktır. İnovasyonun; ürün,hizmet, süreç, organizasyonel, pazarlama ve sosyal türleri vardır” dedi.

Botsalı, ekonomik büyüme ve inovasyonarasındaki ilişkinin önemli sonuçlar ortaya koyduğunu kaydederek, OECD’ye göre1970-1995 arasında gelişmiş ekonomilerdeki büyümenin yarıdan fazlasınınteknolojik inovasyondan kaynaklandığına işaret etti. Botsalı,“Massachusetts Institute of Technology’deki (MIT), inovasyonlarla kurulanşirketlerle bir ulus oluşturulsaydı, dünyanın gayrisafi yurtiçi hasılabakımından en büyük 24. ekonomisi olurdu. Paul Romer’in yeni büyüme kuramınagöre, Keşif ve buluş/inovasyon süreci; yaşam standardındaki uzun vadeliiyileşmeleri yaratan süreçtir olarak tanımlanıyor. Geçen 50 yılda ABD'dekaydedilen ekonomik büyümenin en az yarısını teknolojik inovasyona borçluolduğu vurgulanıyor. ABD Rekabet Konseyi, 21. yüzyılda Amerika’nın başarısıiçin tek önemli faktör olarak inovasyonu belirledi  ve geçmiş 25yılda organizasyonları verimlilik ve kalite konusunda optimize ettiklerini,gelecek 25 yılda toplumu inovasyon konusunda optimize etmeliyiz kararı aldı.”diye konuştu.

Sürdürülebilir İnovasyon

Botsalı, ülke düzeyinde sürdürülebilir inovasyon için eğitimli ve gerekli niteliklerle donatılmış insan kaynağından, inovasyonu teşvik eden topluma kadar bir çok faktörün etkili olduğunu vurgulayarak, InnoPark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin amaçlarının başında üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliğini sağlamanın geldiğini belirtti. Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemenin diğer bir amaç olduğunu kaydeden Botsalı, şubilgileri verdi: “ Girişimcilere yönelik  destekler yanında öğretim üyelerine,  Ar-Ge personeline ve  ve teknolojik ürün yatırımına destek veriyoruz. Sanayicilerimizin, üreticilerin bu avantajdan yararlanmasını bekliyoruz”  

Innopark Konsept

Konspet olarak, geniş katılımlı birbölgesel inovasyon girişimi, teknolojik üretim faaliyetlerine ağırlık veren,  üretimsektörü işletmelerinin ve inovasyon ekosistemi aktörlerinin ağırlık merkezindekonumlandıran ve ihtiyaç ve pazar yönelimli özgün bir yapılanma ve yönetimmodeli belirlediklerini ifade eden Botsalı, Girişimcilik Merkezi, TeknolojiTransfer Ofisi, Tasarım  Merkezi, Üniversite İrtibat Ofisleri, NDTlaboratuvarı, Küme Koordinasyon Ofisi, Yenilenebilir Enerji Teknoloji Merkeziile hizmet verdiklerini söyledi.