Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Konya Sanayi Odası liderliğinde uygulamaya konulan bir güdümlü proje ile kurulan “Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi“, hizmetlerde etkinlik sağlama ve sürdürülebilirlik kaygılarıyla 2015 yılında Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesine dönüştürülmüştür.

Innopark (Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi), 24 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Türkiye’nin 60. Teknoloji Geliştirme Bölgesidir. Konya TGB’nin yönetimi Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. tarafından üstlenilmiştir. Innopark A.Ş.’nin ortakları; Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Ticaret Borsası, Konya Ticaret Odası, ve Konya’da faaliyet gösteren 18 sanayi kuruluşundan oluşmaktadır. Konya TGB’nin tescilli ticari markası “InnoPark”tır.

Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Konya Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde konumlanan, Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi binasını da içeren 122.848,96 m2 lik arazi üzerinde konumlanmıştır.

İnovasyona dayalı sürdürülebilir gelişme için inovasyon ekosisteminin iki temel bileşeni olan inovasyon arzı ve inovasyon talebinin etkileşim içinde olması gereklidir. Konya ili, ülkemizin birçok iline göre inovasyon arzı/talebi yönünden daha iyi durumda ise de ildeki inovasyon talebi henüz istenilen düzeye ulaşamamıştır. Üstelik ildeki mevcut inovasyon arzı ve talebinin birbiri ile etkileşimini sağlayan yeni aktör ve mekanizmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi, bölgedeki hem inovasyon arzının hem de inovasyon talebinin geliştirilmesini, ildeki inovasyon arz ve talebinin birbiri ile etkileşimini sağlayan yeni bir aktör olarak ilin sosyoekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır.

Innopark’ın tasarımı aşağıdaki 7 temel ilke üzerine kurulmuştur:

 • Innopark, bilgi ve teknolojiye dayalı sürdürülebilir bölgesel kalkınma ve global rekabetçilik misyonlarına odaklanan, bölgedeki tüm paydaşların işbirliğine dayalı bir bölgesel inovasyon girişimidir
 • Innopark, ülkemizdeki üniversite merkezli TGB'lerden farklı olarak coğrafi konumu itibarıyla üretim sektörü işletmelerinin ağırlık merkezinde konumlanan, bununla birlikte bölgedeki tüm üniversitelere ve inovasyon sürecine katkı sağlayan tüm unsurlar ve aktörlere coğrafi yakınlığı da sağlayabilen bir TGB modelidir
 • Innopark, Konya'daki üretim sektörü kuruluşlarının öncülüğünde hayata geçirilmiş bir proje olması nedeniyle ülkemizdeki üniversite tabanlı TGB yönetim modellerden farklılıklar arz eden ihtiyaç ve pazar yönelimli özgün bir yapılanma ve yönetim modeline sahiptir
 • Innopark, teknolojik ürünlerin seri üretim faaliyetlerinin yoğun olacağı bir bölge olarak kurulacak olup, bölgenin altyapı ve üstyapı planlaması üretim tesislerini içerecek şekilde yapılacaktır
 • Innopark, sürdürülebilir gelişme için güçlü finansal yapı ve farklı ve sürdürülebilir gelir kaynaklarına sahip olacak şekilde yapılandırılmıştır
 • Innopark, bölgenin ve bölgedeki paydaşların gücünün ve sinerjisinin sürdürülebilir büyüme ve gelişme için en etkin biçimde kullanılmasını sağlayacak bir yapıya sahiptir
 • Innopark, bulunduğu bölgedeki ve ülkemizde inovasyon ve girişimcilik alanında faaliyet gösteren tüm kurumlar, aktörler ve unsurlarla yakın iletişim, işbirliği ve dayanışma içinde çalışmayı ve bu amaca yönelik ağyapılar kurmayı veya bu amaçla çalışan ulusal veya uluslararası ağyapılara katılmayı hedefler

Innopark’ın kuruluşu ile Konya’daki ekonomik faaliyetlerde bir eksen değişikliği oluşturulması, ilde orta ve yüksek teknoloji odaklı üretim ve ihracatın payının artırılması, ildeki işletmelerin inovasyona dayalı büyüme ile sürdürülebilir rekabet gücü elde etmesini hedeflenmektedir. Innopark, Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyeti yürütmek isteyen ya da teknolojik ürünlerin seri üretimini yapmak isteyen kuruluşlara ofis, deney alanı, üretim alanı kiralamakta, isteyen kuruluşlara kendi binalarını inşa etmeleri için inşaat alanı tahsis etmektedir. Innopark’ta faaliyet gösteren kuruluşlara 4691 ve 5746 sayılı kanunlara göre önemli vergi muafiyeleri ve destekler sağlanmaktadır.

Innopark, Konya’da iyi çalışan bir inovasyon ekosistemi kuruluşuna önemli katkılar sağlayan yeni bir aktör olup geniş tabana yayılan güçlü ortaklık yapısı ile Konya Bölgesinde iyi çalışan bir “İnovasyon Ekosistemi” oluşturulmasına yoğunlaştıracaktır.

Innopark, Konya’da orta ve ileri teknoloji ürünlerinin üretim ve ihracatına odaklanacak, bu amaçla” Teknolojik Üretim Odaklı bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olacaktır. Innopark, bu hedef doğrultusunda bölgemizdeki üretim ve hizmet sektörü işletmelerinin inovasyona dayalı büyümesi için her türlü nitelikli hizmeti verecek olup Innopark’ın kuruluşu ile bölgemizde orta ve yüksek teknoloji odaklı üretimin payının artırılması beklenilmektedir.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • InnoPark, yasal mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde, gelecek nesiller için sürdürülebilir ve yeşil bir yaşam amacı ile çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
 • Çalışanlar ve kiracıları “YEŞİL TÜKETİCİLER” haline getirmek için özendirici ve destekleyici politikalar izlemeyi,
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması, oluşabilecek kirliliğin kaynağında önlenmesini sağlayarak çevre bilinci ile örnek bir kurum olmak için tüm gücüyle çalışmayı,
 • Çevresel riskleri belirleyerek yönetmeyi,
 • Çevre boyutlarıyla bağlantılı yasal sorumlulukları yerine getirmeyi ve başta çalışanlar olmak üzere paydaşların da çevre bilincinin arttırılması için çaba göstermeyi taahhüt eder.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Türkiye’nin inovasyon parkı olan InnoPark, yasal gereklilikler, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler ve paydaşlarımızın istek ve beklentilerini göz önüne alarak paydaşlarımızla işbirliği içinde muhataplarımıza beklentilerinin üzerinde hizmet sunmak için yılmadan çaba gösterir.
 • Bölgemize uluslararası standartlarda teknopark hizmeti sunarak inovasyon ekosistemine önemli katkılar sağlayan InnoPark, güçlü bir öğrenme süreci uygulayarak kalite yönetim sistemimizin etkin ve verimli biçimde sürdürülmesini sağlar, kalite yönetim sistemimizi sürekli geliştiren ve iyileştiren bir kurum olmanın sürdürülebilirliğimiz için vazgeçilmez bir unsur olduğuna inanır.
 • Tüm süreçlerimizde olası riskleri tahmin ederek kontrol etmeye önem verir, riskleri kontrol ederek, fırsatları değerlendirerek performansımızı en üst düzeyde tutmaya çaba harcar.
 • Tüm personelimiz görevlerini üstün sorumluluk duygusu içinde, işini severek ve herkese saygı göstererek yerine getirir.
 • Karşılıklı saygı ve güvene dayanan, insan odaklı bir çalışma ortamı oluşturarak çalışanlarına kendini geliştirme ve gerçekleştirme fırsatı sunar.