Bölgenin İnovasyon Merkezinin Sağladığı Hizmetler

Patent Desteği

INNOPARK-PDP programı kapsamında Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki araştırmacıların ve girişimcilerin ve InnoPark ortağı olan üniversitelerin öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin patent başvurularına patent vekili desteği sağlanıyor.

Devamını Oku

INNOPARK-PDP programının amacı bölgedeki gişrişimiclerin, araştırmacıların ve öğretim elemanlarının fikri mülkiyetlerin tescili konusunda bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi, bölgedeki ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların korunmasına ve teknoloji transferi yoluyla bilginin ticarileştirilmesine katkıda bulunulması.

INNOPARK-PDP programı kapsamında ulusal ve uluslararası patent başvuruları için sağlanan destekten; Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları içinde faaliyet gösteren işletmeler ve/veya bu şirketlerde çalışan T.C. vatandaşı olan personel Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları içinde yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının çıktısı olan buluşlar için, InnoPark ortağı olan üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrencileri yürüttükleri proje veya araştırma çalışmaları kapsamında yaptıkları buluşlar için yararlanabiliyor.

INNOPARK-PDP patent başvurusu desteğinden Innopark bünyesindeki şirketler, Innopark ortağı olan öğretim üyeleri ve öğrenciler ve her yıl en çok 3 başvuru için yararlanabiliyor. İstisnai durumlarda Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. İcra Kurulu kararı ile Innopark ortağı olmayan üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrencileri de bu destekten yararlanabilir, başvuru sınırı artırılabilir veya istisnalar yapılabilir.

Program kapsamında destek verilecek ulusal patent başvurularının Türk Patent Enstitüsüne, uluslararası Patent Başvurularnın, Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla ya da bireysel olarak Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonuna (WIPO) Patent İşbirliği Anlaşması hükümlerine göre veya Avrupa Patent Ofisine (EPO) Avrupa Patent Sözleşmesi hükümlerine göre yapılmış olması gereekiyor.

Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’ye ortaklık teklif edilen patent başvuruları INNOPARK-PDP kapsamında destekleniyor

BAŞVURU

Programa başvuru, InnoPark tarafından aakredite edilen bir patent vekili tarafından tanzim edilen INNOPARK-PDP Buluş Ön Araştırma Formunun Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’ye teslim edilmesi ile yapılır. InnoPark İcra Kurulunun desteklenmeye uygun gördüğü patent başvuruları için patent başvurusu yapan kişi/kuruluş INNOPARK-PDP Başvuru Formunu doldurarak Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’ye teslim eder. Desteklenmeye değer bulunan patent başvuruları için patent vekili ücreti InnoPark A.Ş. tarafından fatura karşılığında ilgili patent vekiline yapılır.

INNOPARK-PDP Buluş Ön Araştırma Formu
INNOPARK-PDP Başvuru Formu

BAŞVURUNUN İNCELENME SÜRECİ

Başvurulara ilişkin değerlendirme süreci en çok 2 ay sürer. Değerlendirme sonucu bu süre içinde başvuru sahibine e-posta yoluyla veya yazılı olarak bildirilir. Başvuruların değerlendirilmesi Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. İcra Kurulu tarafından yapılır. Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. İcra Kurulu gerektiğinde başvuruların değerlendirmesi için konuyla ilgili uzmanlardan oluşan komisyonlar oluşturabilir ve/veya müracaatla ilgili uzmanlardan görüş alabilir.

PROGRAM KAPSAMINDA SAĞLANACAK DESTEK

Programdan yararlanmaya hak kazanan kişi ve kuruluşlara

 • patent tescil başvurusu öncesi ücretsiz ön-araştırma ve süreç hakkında bilgilendirme,
 • TÜBİTAK 1602 Patent Teşvik programına müracaat için ücretsiz danışmanlık de teknik destek,
 • Ulusal patent başvuruları için geri ödemesiz: 1300 TL destek (KDV dahil),
 • Uluslararası/bölgesel patent başvuruları için geri ödemesiz: 2000 TL destek (KDV dahil)
sağlanacaktır.

DESTEK ALMAK İÇİN SUNULMASI GEREKEN BELGELER

Başvuru sahiplerinin, patent teşviki için başvurmadan önce patent başvurusunda bulunmuş ve patent başvuru ücretini ödemiş olmaları zorunludur.

Ulusal patent başvuruları için

 • INNOPARK-PDP Başvuru Formu
 • Şekli Uygunluk Belgesi: TPE tarafından verilen şekli eksikliğin olmadığına/ giderildiğine dair yazı
 • Nüfus Cüzdanı sureti / noter onaylı imza sirküleri: Gerçek kişiler için onaylı nüfus cüzdanı sureti/Tüzel kişiler için noter onaylı imza sirküleri
 • Taahhütname
 • Vekil varsa;
  • Vekilden alınan faturanın aslı (Kapalı Fatura)
  • Vekille yapılan sözleşmenin örneği

Uluslararası Başvurular İçin

 • Uluslararası başvuruya ait alındı yazısı (Aslı): PCT başvuruları için WIPO dan posta ile gelen belgenin aslı, EP başvuruları için EPC belgesi
 • Uluslararası başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge/dekont aslı veya fatura aslı
 • Nüfus Cüzdanı sureti / noter onaylı imza sirküleri: Gerçek kişiler için ilgili muhtarlıktan onaylı nüfus cüzdanı sureti/Tüzel kişiler için noter onaylı imza sirküleri
 • Taahhütname
 • Vekil varsa;
  • Vekilden alınan faturanın aslı (Kapalı Fatura)
  • Vekille yapılan sözleşmenin örneği

Ön-Kuluçka/Girişimci Rampası

Ön-Kuluçka Merkezleri; girişimci adaylarına, kendi girişimlerini kuruncaya kadar eğitim, mentörlük, danışmanlık vb. hizmetler ile hot-desk, ofis, laboratuvar, internet,erişimi vb. imkanları sunan merkezlerdir.

Devamını Oku

TÜBİTAK tarafından 2012 yılından bu yana uygulanmakta olan «1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı ” elde edilen deneyim ve sonuçlar esas alınarak yeniden düzenlenerek Bireysel Genç Girişimci programına evrildi. BİGG Programının ilk aşaması TÜBİTAK tarafından seçilerek yetkilendirilen BİGG Uygulayıcı Kuruluşları eliyle gerçekleştiriliyor.

InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 01.12.2016 taraihinden itibaren BİGG Programı uygulayıcı kuruluşl statüsü kazandı. Türkiye'deki toplam BİGG Uygulayıcı kuruluş sayısı 20.

InnoPark’ın BİGG-Bireysel Genç Girişimci Uygulayıcı Kuruluşu olarak uygulayacağı programın adı : «Girişimci Rampası».

TÜBİTAK- Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Uygulayıcı Kuruluşlarının görevi; girişimci adaylarının sahip oldukları teknolojik iş fikirlerini iyi bir iş planına dönüştürmelerini sağlamak üzere adaylara eğitim, danışmanlık, mentörlük gibi hizmetleri ve ofis vb. imkanları sağlamak, programa katılan adayların hazırladığı iş planlarını değerlendirerek 2. aşamaya başvuracak iş planlarını seçmek.

TEKNOGİRİŞİM programına başvurmayı düşünen adaylar TEKNOGİRİŞİM Programı 1. aşama için InnoParka'a müracaat edebiliyorlar. BİGG programı uygulama esaslarına göre programa başvuruların bir Uygulayıcı Kuruluş üzerinden yapılması zorunlu.

TEKNOGİRİŞİM programına başvurmayı düşünMEYEN (Destek almak istemeyen, KOSGEB desteği almak isteyen vb.) Girişimci adayları da InnoPark'a Ön-Kuluçka hizmeti almak üzere başvurabiliyor.

Girişimci Rampası programına katılarak TEKNOGİRİŞİM Programı 2. aşamaya başvurmaya uygun bulunan iş planları TÜBİTAK tarafından seçilen uzman panelistlerce BİGG 2. aşama değerlendirmesine tabi tutulacak. TÜBİTAK, 2. aşama değerlendirmesini geçen iş planı sahiplerine kendi şirketlerini kurmaları ve iş fikirlerinin prototipini geliştirerek teknolojik doğrulamasını yapmaları için gerekli finansman desteğini sağlayacak.

Girişimciler şirketlerini kurduktan sonra TÜBİTAK’la proje sözleşmesi imzalayacaklar. Girişimciler bu sözleşme ile toplam 150.000 TL’ye varabilen TEKNOGİRİŞİM Sermaye desteğini alabilecek. Girişimcilerin projesi en fazla 18 ay sürebiliyor. Projelerini başarıyla tamamlayan TEKNOGİRİŞİM’ciler BİGG’in 3. aşaması olan TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar - Ge Başlangıç Destek Programına başvurabilecek.

Bireysel Genç Girişimci Programı aşamaları şöyle:

Aşama 1; (Uygulayıcı Kuruluşlar eliyle uygulanıyor) Girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunduğu, uygulayıcı kuruluşun bu iş fikirlerini değerlendirdiği, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler verdiği, iş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin ticari açıdan doğrulanması çalışmalarının yürütüldüğü aşamadır. Aşama 1, teknogirişim sermaye desteği çağrısında belirtilen iş planı son başvuru tarihinde tamamlanır.

Aşama 2; iş planlarının bu Uygulama Esasları çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlayan aşamadır. Değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimciden tanımlı bir zaman aralığı içinde kuruluş tanımına uygun şirket kurması istenir. TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasından sonra kuruluşa teminat alınmaksızın hibe olarak proje desteği ve sermaye desteği sağlanır. Teknogirişim sermaye desteği ile kuruluşun iş planı çerçevesinde gerçekleştireceği kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.) faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmaları Aşama 2 dahilindedir. TEYDEB Aşama 2 süresince kuruluşun isteğine bağlı olarak rehber desteği sağlayabilir.

Aşama 3; kuruluşun bir önceki aşamada elde ettiği çıktıların, Ar-Ge çalışmalarıyla performans ve işlevsellik bakımından iyileştirilmesi ile ticarileşme potansiyellerinin arttırılmasını amaçlayan aşamadır. Aşama 3, kuruluşun proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurması ve teknolojik doğrulaması yapılmış projenin bu programa özel kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlar. Bu aşamada detay tasarım, ticari prototipin işlev ve performans bakımından iyileştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir. Bu Uygulama Esasları kapsamında Aşama 2’yi tamamlayan veya 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından Teknogirişim Sermayesi Desteği alarak kurulmuş olan şirketler, destek bitiş tarihten sonraki 24 ay içerisinde Aşama 3 kapsamında TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvuruda bulunabilir. Aşama 3 kapsamında projelerin desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinde TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ait Uygulama Esasları hükümleri uygulanır.

Bilgi İçin: Doç.Dr. Birol Mercan : 5-3-2/ 205-18-69 birol.mercan@innopark.com.tr

Eğitim

Innopark, Üniversite-Kamu-Endüstri işbirliği kapsamında Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki veya bölge dışındaki kuruluşların her türlü eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Innopark, talep eden kuruluşların kendi yerinde eğitimler verebilmektedir.
Eğitim talepleriniz için iletişim:
Taha Çalışır; taha.calisir@innopark.com.tr ; [533] 150 52 02

Tahribatsız Muayene

X-ray ve Oda tipi Radyoskopik Muayene Test Cihazları ile ürünler tahribatsız muayene edilir.

Devamını Oku

X-ray

 • Ultrasonik Test
 • Manyetik Parçacık Çatlak Kontrolü
 • Sıvı Penetrant Çatlak Kontrolü
 • Oda tipi Radyoskopik Muayene Test Cihazı

RadyografikTest Cihazları

 • Manyetik Partikül ile Muayene Test Cihazı
 • Ultrasonik Muayene Test Cihazı
 • Sıvı Penetrant Muayene Seti
 • Sertlik Ölçüm Cihazı

olup Konya ABİGEM A.Ş.’nin iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir:

Merkez:Vatan Cad. Konya Ticaret Odası Binası No:1 Selçuklu, Konya
T elefon: +90 (332) 350 66 93
Laboratuvar: Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Büyükkayacık mah. 101. cad. No:2 Selçuklu, Konya
İrtibat:Kemal Meral, 0530 433 17 96

Kuluçka Merkezi

Yeni işletmelerin kurulması veayakları üzerinde durabilir hale gelmesi için sağlanan hizmetleri içeren sürecekuluçka (inkübasyon) süreci denilir. Kuluçka Merkezleri, yeni girişimcilerin veKOBİ'lerin inovatif fikirlerini geliştirmelerini ve ürün/hizmete dönüştürmelerinisağlayan hizmet ve altyapıları sunan profesyonel kuruluşlardır. Kuluçka merkezlerinin ev sahipliği yaptığı yeni kurulmuşfirmalar ise Kuluçka Merkezi firmaları (start-up'lar) olarak adlandırılır. KuluçkaMerkezlerinin hedefi, bulunduklarıbölgelerin rekabetçiliklerine; yeni sektörlerin gelişmesine ve istihdamınartmasına katkı sağlamaktır.

Devamını Oku

Kuluçka Süreci aşağıdaki adımlarıiçerir:

Motivasyon ve Bilgilendirme:

 • Motivasyon vebilgilendirme toplantıları ve etkinlikleri

Ön Kuluçka (Şirket kuruluncaya kadar)

 • Ücretsiz Ofis temini
 • Eğitim
 • İş Planı hazırlama
 • Destek programlarına müracaat
 • Şirket kuruluşu

Kuluçka (Şirket kurulduktan sonra 2-3 yıl)

 • Seçme
 • Çok düşük bedelle/bedelsiz ofis ve ortak hizmet temini
 • Eğitim, danışmanlık, koçluk ve mentörlük
 • Sermaye sağlama/Sermaye temini desteği
 • İşbirlikleri kurma desteği
 • Performans izleme
 • Mezuniyet

4691 sayılı TeknolojiGeliştirme Bölgeleri Kanununda, kuluçka merkezi: "Özellikle genç ve yeniişletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipmandesteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destekhizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapılar" olaraktanımlanmaktadır. Innopark Girişimcilik(Kuluçka) Merkezi, 469 sayılı kanunun çizdiği çerçeve içinde aşağıdakifaaliyetleri yürütecektir;

 • Yeni ve ileriteknoloji odaklı yeni girişimler kurulmasını desteklemek üzere başta üniversiteöğretim elemanları ve öğrencileri olmak üzere her yaş ve statüdeki kişilere girişimcilikkonusunda motivasyon, eğitim ve bilgilendirme hizmetleri sunmak,
 • Yeni ve ileriteknoloji odaklı girişimci adaylarına kendi girişimlerini kurma aşamasında eğitim, danışmanlık, mentörlük hizmetleri sunmak,
 • Bölgede iyi çalışanbir inovasyon ekosistemi geliştirilmesi için öncelikli olan ve ihtiyaç duyulanalanlardaki yeni ve ileri teknoloji odaklı girişimlere sermaye desteği sunmak,
 • Yeni kurulan yeni ve ileri teknoloji odaklı girişimlerin sağlıklı ve hızlı büyümeleri içingerekli altyapı ve destek hizmetlerini sunmak, bu kapsamda;
  • Ücretsiz ofis, üretim alanı
  • Ücretsiz iletişim imkanları,
  • Ücretsiz muhasebe, sekreterlik, danışmanlık, mentörlükvb. nitelikli hizmetler,
  • Ücretsiz finansal kaynaklara erişim desteği,
  • Pazarlama desteği,
  • Teknolojik işbirliği ve teknoloji transferi desteği,
  • Markalaşma, işletme yönetimi, fikri haklar yönetimidesteği,
  • Hukuk danışmanlığı hizmetleri vermek

Kuluçka Merkezi Hizmetleri

 • Ön-kuluçka
 • Kuluçka
 • İş fikri yarışmaları
 • Mentörlük
 • Yeni ürün veteknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversiteöğrencileri ile potansiyel girişimci adaylarına yönelik motivasyon vebilgilendirme toplantıları
 • Girişimciadaylarına yönelik iş fikirlerinin projeye dönüştürülmesi, iş planıhazırlanması, şirket kuruluşu, muhasebe, pazarlama, hukuk ve idari işlemlergibi konularda danışmanlık, eğitim vb. hizmetler verilmesi,
 • Girişimci yetiştirme amaçlı kariyer programları
 • Proje yarışmaları
 • Çekirdek sermaye temini hizmetleri

Innopark Kuluçka(Girişimcilik) Merkezi, sadece bünyesindeki firmalara değil Konya'dakiüniversite öğrencilerine, akademisyenlere, diğer firmalara ve dolayısıyla datüm bölgeye katma değer sağlayacaktır. Sağladığı hizmetlerle inovatif fikirleresahip bireyleri girişimci olma yönünde teşvik edecek; dinamik ve inovatifsektörlerin gelişmesini sağlayacak; istihdamı artıracak; gerçekleştirdiğibaşarılı hizmetlerle diğer bölgelerdeki benzer uygulamalara ve Türkiye'ye örnekteşkil edecek ve en nihayetinde kalkınma ve rekabet sürecine büyük katkısağlayacaktır.

Innopark Kuluçka (Girişimcilik) Merkezinin ulaşmak istediği amaçlar:

 • Bölgede orta veileri teknoloji ürünlerinin üretimi ve ihracatını artırmak,
 • Bölgede yeni veileri teknoloji odaklı yeni işletmeler kurulmasını ve bu iletmelerin sağlıklıolarak gelişmesini sağlamak,
 • Girişimciadaylarını yeni ve ileri teknoloji odaklı girişimler kurmaya yönlendirmek,
 • Mevcut KOBİ’lerin yeni ve yüksek teknolojilereyönelmesini sağlamak,
 • Bölgedeki işletmelerininovasyona dayalı büyümesine katkı sağlayacak girişimcileri ekosistemekazandırmak;
 • Üniversiteden mezungençleri inovatif girişimciliğe teşvik etmek;
 • Akademisyenleri vearaştırmacıları girişimcilerle işbirliği yapma yönünde teşvik etmek(üniversite-sanayi işbirliği sağlamak);
 • Bölgesel, ulusal veuluslararası potansiyel girişimcilerin inovasyona dayalı iş fikirlerinigeliştirip uygulamalarına imkân sağlayan ortamı yaratmak;
 • Üniversiteden yenimezun olan gençler için sektörde yeni iş sahaları yaratmak;
 • Yurtdışında öğrenimgören üniversite öğrencilerinin Konya'ya geri dönerek iş fikirleriniticarileştirmelerini sağlamak, tersine beyin göçü (beyin kazanımı) oluşturmak.

Innopark Kuluçka(Girişimcilik) Merkezi, Bölgedeki üniversitelerdeki öğrencilerin girişimcilikkonusunda motive edilmesi ve bilgilendirilmesi için öğrenci klüplerioluşturulmasını destekleyecek, öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalarakatılması için finansal destek sağlayacak, öğrencilerin inovasyon ve Ar-Gekonusundaki yeteneklerini geliştirecek faaliyetler ve programlar uygulamaya koymaktadır.

Innopark Kuluçka(Girişimcilik) Merkezi, Konya ilinin ihtiyaç duyduğu yeni teknolojiler veürünlerden öncelikli olanları belirleyerek, bu ürünler ve teknolojiler ileilgili Ar-Ge faaliyeti yürüten yeni girişimlerin kurulmasına önem verecek, bukonuda bölgenin ihtiyaçları, öncelikleri ve stratejileri doğrultusundagirişimci yetiştirme ve destekleme programları yürürlüğe koyacaktır.

10 milyon TL sermaye ile kurulan Innopark A.Ş. ‘nin sermayesinin birkısmı yeni ve ileri teknoloji odaklı yeni girişimlere (start-up) risk sermayesidesteği sunmak üzere kullanılacaktır.

Teknoloji Transfer Ofisi

Innopark’ın en önemli önceliklerinden birisi bölgede iyi çalışan bir üniversite-kamu-özel sektör işbirliği ortamı oluşturulmasıdır. Bu amacıgerçekleştirmek üzere faaliyet gösteren Innopark TTO; öncelikle Innopark’ın ortağı olan üniversitelerde üretilen bilginin ticarileştirilerek katma değeredönüştürülmesine yönelik teknoloji transfer faaliyetlerine öncelik vermektedir. Innopark TTO, ülkemiz yararına olacak hertürlü teknoloji transfer faaliyetlerini yürütmekte bu kapsamda; motivasyon,eğitim, bilgilendirme, danışmanlık, mentörlük, koordinasyon, eşleştirme, işbirliği geliştirme, strateji geliştirme, proje geliştirme, proje uygulama, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet göstermektedir.

Devamını Oku

Innopark TTO;bölgedeki işletmelere Ar-Ge, inovasyon, teknoloji geliştirme, uluslararasılaşma, markalaşma, kurumsallaşma, fikri ve sınai haklar yönetimi, finansal yönetim,operasyon yönetimi, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları yönetimi, prosesyönetimi, kalite, çevre ve enerji yönetimi konularında mentörlük, koçluk ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Innopark TTO’da uygulanacak teknoloji transfer süreci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır;

 • Bilginin Gizliliğinin Korunması Anlaşması Yapılması (Non Disclosure Agreeement)
 • İnovasyonun Değerlendirilmesi (InnovationEvaluation)
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Koruma Altına Alınması (IPProtection)
 • Ticarileşme Stratejisi Geliştirilmesi (Commercialization StrategyDevelopment)
 • İnovasyonu spin-off firma kuruluşu, lisans satışı, patent devri, royalty anlaşması, know how satışı, vb. yöntemlerden uygun olanını kullanarak ticarileştirme (Commercialization)
 • İnovasyondan Kazanılan Gelirin Paylaşımı (RevenueSharing)

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

Yenilenebilir Enerji üretimi stratejik önemi çok yüksek bir sektör halinegelmiştir. Konya’nın Karapınar ilçesinde kurulan Karapınar Enerji İhtisasEndüstri Bölgesi ile ülkemizin en önemli enerji üretim merkezlerinden biriolmaya adaydır. Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesine önümüzdeki yıllardaenerji üretimi alanında yaklaşık 8 milyar Avro tutarında enerji üretim yatırımıyapılması beklenmektedir. Konya, güneş enerjisinden elektrik üretimi içinülkemizdeki belirlenmiş 27 bölge arasında en fazla yatırım lisansı verilenildir. Türkiye genelindeki 600 MW'lık toplam güneş enerjisi yatırımının 92 MW'lıkbölümü Konya'ya tahsis edilmiştir. Bu gelişmeler Konya ilinde yenilenebilirenerji teknolojileri alanında inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinin önemini dahada artırmaktadır.

Devamını Oku

Innopark, yenilenebilir enerji konusunda inovasyon faaliyetlerini desteklemekve geliştirme üzere bünyesinde “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi”nikurmuştur.

Kurulacak merkez bölgenin ve ülkemizin yenilenebilir enerji üretimikonusundaki teknoloji geliştirme ihtiyacını karşılamak üzere gereklifaaliyetleri yürütecektir. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi, ilgilikesimlerin işbirliği ile yenilenebilir enerji üretimi alanında stratejiler veprojeler üretimine odaklanacak, bu kapsamda Karapınar Enerji İhtisas EndüstriBölgesinin teknoloji geliştirme ihtiyacını karşılayacak girişimlerin veişbirliklerinin oluşturulmasına öncelik verecektir,

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Araştırma Merkezi Hizmetleri

 • Motivasyon, bilgilendirme ve eğitim
 • Strateji geliştirme
 • Yol haritası ve aksiyon planları oluşturma
 • Teknik danışmanlık
 • Mentörlük
 • Fizibilite çalışmaları
 • Aşağıdaki konularda proje işbirlikleri, kümelenmeler, ortaklıklıklar oluşturma
  • Solar teknolojiler
  • Enerji depolama teknolojileri
  • RES ve HES tasarım, modelleme
  • PV geliştirme/üretim
  • Yakıt hücresi geliştirme/üretim
  • Biyokütle teknolojisi
  • Isı pompası teknolojisi
  • Jeotermal enerji

Üniversite-Kamu-Sanayi İşbirliği

Konya’nın Bölgesel İnovasyon Merkezi olan Innopark bünyesindeki Üniversite İrtibat Ofisinin kuruluş amacı üniversite öğretim üyelerinin bölgedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının mensupları ile potansiyel inovasyon işbirlikleri ve ortaklıklar kurmak üzere etkileşimini sağlamak, bu sayede bölgede iyi çalışan bir kamu-üniversite-özel sektör işbirliği ortamı oluşmasına katkı sağlamaktır.

Devamını Oku

Üniversite öğretim üyeleri, önceden ilan edilecek programa uygun olarak Innopark Üniversite İrtibat Ofisinde bulunacak, Üniversite İrtibat Ofisinde bulunduğu süre içinde görüşmek isteyen kamu ve özel sektör kuruluşu mensupları ile iletişim ve etkileşim kuracaklardır. Konya Sanayi Odasının tüm meslek komitelerinin ve Konya Ticaret Odasının ilgili meslek komitelerinin her yıl en az bir kez Innopark’ta öğretim üyelerinin katılımıyla toplantı yapması sağlanacak, bu toplantılarda üniversite öğretim üyelerinin üretim ve hizmet sektörü kuruluşları ile işbirlikleri ve ortaklıklar kurması için gerekli etkileşim sağlanacaktır.

Tasarım Merkezi

InnoPark TTO bünyesinde kurulan Tasarım Merkezi, InnoPark sınırları içindeki KOS’taki ve yakın çevredeki sanayi işletmelerinin tasarım ve ürün geliştirme faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları tersine mühendislik hizmetlerini sunuyor. Tasarım Merkezindeki, CAD yazılımları ile 3D printer ve 3D tarayıcı gibi tersine mühendislik araçları numune ürünlerden katı model ve teknik resim çıkarıyor, CAD verisi çıkarılan veya hazır olan getirilen ürünlerin hızlı üretimini sağlıyor.

Kümelenme

Innopark, bölgedeki kuruluşlar arasında inovasyon odaklı kümelenmeleroluşturulmasına büyük önem atfetmektedir. Bu amaçla, Innopark bünyesindeprofesyonel uzmanların istihdam edildiği bir Kümelenme Merkeziçalıştırılmaktadır. Kümelenme Merkezi, kümelenme konusunda yeni stratejilergeliştirmek, yeni projeler uygulamaya koymak, iyi uygulama örnekleri oluşturmaküzere inovasyon ekosistemi içindeki tüm aktörlerle etkileşim içindeçalışmaktadır.

Devamını Oku

Innopark’ta yer alacak bazı çapafirmalar etrafında tedarikçi firmaların toplanmmasını sağlayarak kendiplanetary sistemlerini geliştirecektir. Innopark’ta yer alacak ilk çapa firmaKonya Ticaret Borsası tarafından tohum geliştirme çalışmaları yürütmek üzerekurulacak Tohumculuk ve Gen Vadisi Projesinin yürütücü şirketi olacaktır. Buşirket, faaliyetlerini Konya’daki 60’ın üzerinde sayıya ulaşan tohumculukfirmaları ile birlikte yürütecek, bu firmaları bölgeye çekecektir.

Konya Sanayi Odası önderliğinde kurulan Konya Otomotiv Yan Sanayi Kümesi,Konya Döküm Kümesi, Konya Ayakkabı Kümesi ve Konya Tarım Makinaları Kümesibundan sonraki faaliyetlerini Konya TGB içinde yürütecek olup, bu durum Ar-Gefaaliyeti yürüten teknoloji firmalarını bölgeye cezbeden önemli bir unsurolacaktır.

Innopark, KONYA TGB içinde inovasyon ve Ar-Ge amaçlı kümelenmeleroluşturulmasına önem verecek, bu kapsamda Yazılım Kümelenmesi, BiyoteknolojiKümelenmesi, Savunma Sanayi Kümelenmesi, Enerji Kümelenmesinin kurulmasınaodaklanacaktır.

TGB Destek ve Muafiyetleri

4691Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereğinceTGB sınırları içindeki girişimcilere sağlanan destek ve muafiyetler

Devamını Oku

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihinekadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır.

Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veriyönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaf tutulmaktadır.

Bölgede çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır. Ancak muafiyet kapsamındakidestek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşmamalıdır.

Ancak, Bölgelerde yer alan girişimcilerin yürüttükleri Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışında tutulacak ücretmiktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur.

Bölgede yer alan firmalar, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge projeleri sonucu elde ettikleriteknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygunbulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla Bölge içerisinde yapabilirler. Sözkonusu yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurumve kuruluş tarafından Bakanlık görüşü alınarak öncelikle verilir.

03 Nisan 2007tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (SeriNo:1) TGB ‘lerde yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan şirketlerin bu faaliyetleri sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabii tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayri maddi haklara isabet eden kısmı transferfiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlandırılabilecektir.

İstisnadan yararlanan Ar-Ge projelerine ilişkin olarak TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarlarıile diğer kurumların bu mahiyetteki her türlü bağış ve yardımları kurum kazancına dahil edilecek ve istisnadan yararlandırılacaktır.

Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki 5746 sayılı kanun kapsamında TGB sınırları içindeki girişimcilere sağlanan muafiyet ve destekler

5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Ve Kanunun Uygulanması kapsamında bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve Destek personeli ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca ücretine gelir vergisi istisnası uygulanan personelin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50si her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki 5746 sayılı kanun kapsamında TGB sınırları içindeki girişimcilere sağlanan muafiyet ve destekler

5746 SayılıAraştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Ve Kanunun Uygulanması kapsamında bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve Destekpersoneli ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarıncaücretine gelir vergisi istisnası uygulanan personelin ücretleri üzerindenhesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50si her bir çalışan için beş yılsüreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik kapsamındaTGB sınırlarıiçinde girişimcilere sağlanan destekler

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Geve yenilikprojeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün bölge içerisinde yatırımının yönetici şirket tarafından oluşturulacak Teknolojik Ürün DeğerlendirmeKomisyonunca uygun bulunması veya yatırıma konu ürünün teknolojik ürün özelliğitaşıdığına dair olumlu rapor verilmesi halinde işletmelerin gerek bölgeiçerisinde gerekse bölge dışında yapacakları yatırımlar destek kapsamında değerlendirilir.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında desteklenen yatırımlar, aşağıdaki geri ödemesiz destek unsurlarından yararlandırılır:

Makine ve teçhizat desteği: Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarını oluşturan harcamalar için sağlanacak destekten oluşur.

Kredi faiz desteği: Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarını oluşturan harcamalar için alınacak yatırım kredisine ait faiz desteğinden oluşur.

İşletme gideri desteği: Yatırım konusu teknolojik ürünün üretim aşamasındaki işletme dönemine ait giderler için sağlanacak destekten oluşur.

Kamu kurum ve kuruluşları personeli ile Öğretim Üyelerine TGB sınırları içinde sağlanan destek ve muafiyetler

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıklarıkuruluşların izniile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler.

Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli SandığıKanununa tâbi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır.2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alandüzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.

Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurtdışındageçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite YönetimKurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirlerüniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

Ayrıca, öğretimelemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulubir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görevalabilirler.

Bölgelerde görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler. (Bkz.4691 sayılı kanun Madde: 7)

TGB’lerdeki Girişimcilerin İstihdam Ettiği Ar-Ge Personeline Yönelik Destek ve Muafiyetler

Bölgede çalışan;AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgelerde yer alan girişimcilerin yürüttükleriAR-GE projesi kapsamında çalışan AR-GE personelinin, Bölgede yürüttüğü görevleilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gerekensüreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. Kapsamdışında tutulacak ücret miktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarakhazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışındageçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesihalinde ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletmesorumludur.(4691 sayılı kanunun 5035 sayılı kanunla değiştirilen Geçici2. Maddesi)

Girişimci Kabul

Innopark,Ar-Ge veya yazılım faaliyeti yürütecekişletmeler ile teknolojik ürün üretmekisteyen şirketlere kiralama yoluylanitelikli ofis alanı, üretim ve deneyalanları ve depolama alanı sunmakta,ayrıca, kendi binasını yapmak isteyen kuruluşlarakiralama veya yap-işlet-devret yöntemiyle arazi veya inşaat alanı tahsis etmektedir.

Devamını Oku

4691sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunuuyarınca bölgede yer almabaşvuruları proje bazlı olarak kabul edilmektedir.Bölgede yer alma başvurularıaşağıdaki linkten on-line olarak yapıldıktan sonrabaşvuru dokümanının ıslakimzalı kopyasının İnnopark A.Ş.’ye teslim edilmesi ileyapılabilmektedir.

Başvuru Formları

Başvuru ve değerlendirme süreci:

Başvuru formunda belirtilen projenin TÜBİTAK/TEYDEB, TTGV, KOSGEB-TEER, Sanayi Bakanlığı SANTEZ ve Avrupa Birliği Ar-Ge Destek Programları (Horizons vb.) gibihakem değerlendirmesi içeren bir program tarafından desteklenen projeler Innopark Yönetim kurulu kararıyla ayrıcabir inceleme yapılmaksızın Innopark’a kabul edilebilir. Başka bir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yürütülmekte olan bir projeni Innopark’a nakli içinbaşvuru yapılması halinde ilgili Teknoloji geliştirme Bölgesinden nakil talep edilen proje ile ilgili bilgi ve belgeler temin edilir. Temin edilen bilgi ve belgeler Yönetim kurulu tarafından incelenerek başvurunun kabul veya reddine karar verilir.

Başvurudeğerlendirme süreci müracaatınalınmasından itibaren en çok iki aysürer.

Innnoparkiçinde bir inovasyon ekosistemioluşturulmasına katkıda bulunabilecek risksermayesi şirketleri, banka,hukuk danışmanlığı,yatırım danışmanlığı, marka ve patent danışmanlığı,KOSGEB-TEER vb. özel vekamu sektörü organizasyonları, danışmanlıkşirketleri, dernekler, kargoşirketleri, catering, seyahat, market, kantin, kafevb. hizmet sektörükuruluşlarına kiralama veya yap işlet devret yöntemiyle yertahsisi yapabilir.Bu kuruluşlar, vergi muafiyet vedesteklerindenyararlanmamak koşuluyla her hangi bir değerlendirmeye tabitutulmaksızın Yönetimkurulu kararıyla bölgeye kabul edilirler.

Bölgeye Girişimci Kabul Kriterleri

Innopark’a kabul edilecek girişimcilerin üründeyenilik veyaüretim yöntemlerinde yenilik veya teknolojik üretim amaçlı en azbir Ar-Geprojesi veya Ar-Ge içerikli yazılım geliştirme projesi yürütmesi, buprojekapsamında iç ve dış piyasalarda yüksek rekabet gücü olan ve/veyaihracatpotansiyeli yüksek olan, yeni ve yüksek teknoloji ağırlıklıürünlerveya süreçler geliştirmesi beklenilir.

Konya TGB’ye kabul edilecek girişimcilerinfaaliyetlerininçevreye ve TGB’deki diğer girişimcilere zarar vermeyeceközellikte olmasıgerekir.

Innopark bünyesinde faaliyet gösteren girişimcilerin bölge sınırları içindeki üretim faaliyetleri 4691 sayılı kanunda tanımlanan prototip ürün ve pilot tesis üretimi ve teknolojik ürünlerin seri üretimi ile sınırlıdır. Ancak, Innopark ünyesinde faaliyetgösteren girişimcilerin bölge sınırları içindeki seri üretim faaliyetleri 4691 sayılı kanunda tanımlanan teknolojik ürünlerle sınırlı olup bölgedeki işletmeler, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları AR-GE projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, 4691 sayılı kanunun değişik 8. maddesi kapsamında Yönetici Şirketin uygun bulması ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının izin vermesi şartıyla Bölge içerisinde yapabilirler. Sözkonusu yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurumve kuruluş tarafından Bakanlık görüşü alınarak,öncelikle verilir. Buyatırımlara ilişkin faaliyetler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi UsulKanunu gereğince tutulması zorunlu defterlerde, yatırım yapan işletmelerin Bölgede yürüttükleri AR-GE faaliyetlerinden ayrı olarak izlenir.Bu yatırımlar nedeniyle Bölgede çalışan personel ve bu yatırımlarından elde edilecek kazançlar Bölge dışında faaliyet gösteren işletmelerin ve bunların personelinin tabi olduğu esaslara göre vergilendirilir.