TGB Destek ve Muafiyetleri


4691Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereğinceTGB sınırları içindeki girişimcilere sağlanan destek ve muafiyetler :

Bölgede faaliyetgösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedekiyazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihinekadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır. 

Bu süreiçerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veriyönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontroluygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisindenmuaf tutulmaktadır. 

BölgedeçalışanAr-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri31.12.2023tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır. Ancak muafiyet kapsamındakidestek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşmamalıdır. 

Ancak,Bölgelerde yer alan girişimcilerin yürüttükleri Ar-Ge projesi kapsamındaçalışan Ar-Ge personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yöneticişirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin birkısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışında tutulacak ücretmiktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmeliklebelirlenir. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgedeyürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılanvergi ve  buna ilişkin cezalardan ilgiliişletme sorumludur. 

Bölgede yer alanfirmalar, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge projeleri sonucu elde ettikleriteknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygunbulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla Bölge içerisinde yapabilirler. Sözkonusu yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurumve kuruluş tarafından Bakanlık görüşü alınarak öncelikle verilir. 

03 Nisan 2007tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (SeriNo:1) TGB ‘lerde yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan şirketlerin bufaaliyetleri sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabii tutarakpazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançlarınlisans, patent gibi gayri maddi haklara isabet eden kısmı transferfiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadanyararlandırılabilecektir.

İstisnadanyaralanan Ar-Ge projelerine ilişkin olarak TÜBİTAK ve benzeri kurumlartarafından ilgili mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarlarıile diğer kurumların bu mahiyetteki her türlü bağış ve yardımları kurumkazancına dahil edilecek ve istisnadan yararlandırılacaktır.

 

Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki 5746sayılı kanunkapsamında TGB sınırları içindeki girişimcilere sağlanan muafiyet ve destekler

5746 SayılıAraştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Ve KanununUygulanması kapsamında bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve Destekpersoneli ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarıncaücretine gelir vergisi istisnası uygulanan personelin ücretleri üzerindenhesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50si her bir çalışan için beş yılsüreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 

 

Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki 5746 sayılı kanunkapsamında TGB sınırları içindeki girişimcilere sağlanan muafiyet ve destekler

5746 SayılıAraştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Ve KanununUygulanması kapsamında bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve Destekpersoneli ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarıncaücretine gelir vergisi istisnası uygulanan personelin ücretleri üzerindenhesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50si her bir çalışan için beş yılsüreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik kapsamındaTGB sınırlarıiçinde girişimcilere sağlanan destekler

4691 sayılı TeknolojiGeliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeyer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Geve yenilikprojeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün bölge içerisinde yatırımınınyönetici şirket tarafından oluşturulacak Teknolojik Ürün DeğerlendirmeKomisyonunca uygun bulunması veya yatırıma konu ürünün teknolojik ürün özelliğitaşıdığına dair olumlu rapor verilmesi halinde işletmelerin gerek bölgeiçerisinde gerekse bölge dışında yapacakları yatırımlar destek kapsamında değerlendirilir.

Teknolojik Ürün YatırımDestek Programı kapsamında desteklenen yatırımlar, aşağıdaki geri ödemesizdestek unsurlarından yararlandırılır:

Makine ve teçhizat desteği: Yatırım konusu teknolojikürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarınıoluşturan harcamalar içinsağlanacak destekten oluşur.

Kredi faiz desteği: Yatırım konusu teknolojikürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarını oluşturan harcamalar içinalınacak yatırım kredisine ait faiz desteğindenoluşur.

İşletme gideri desteği: Yatırım konusu teknolojikürünün üretim aşamasındaki işletme dönemine ait giderler için sağlanacakdestekten oluşur.

 

Kamu kurum ve kuruluşları personeli ile Öğretim Üyelerine TGB sınırlarıiçinde sağlanan destek ve muafiyetler

Kamu kurum vekuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerdearaştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıklarıkuruluşların izniile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler.

Yarı zamanlıgörev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanlarınbu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermayekapsamı dışında tutulur.

Sürekli olarakistihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ileilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli SandığıKanununa tâbi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır.2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alandüzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.

Öğretim elemanları2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurtdışındageçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite YönetimKurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarakBölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirlerüniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

Ayrıca, öğretimelemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmalarınsonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulubir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görevalabilirler.

Bölgelerde görevlendirilenöğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermayekapsamı dışında tutulur.

Öğretim elemanlarıÜniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarınıticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirketeortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler. (Bkz.4691 sayılı kanun Madde: 7)

TGB’lerdekiGirişimcilerin İstihdam Ettiği Ar-GePersoneline Yönelik Destek ve Muafiyetler

 

Bölgede çalışan;AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destekpersoneli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Yönetici şirket,ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıpçalışmadığını denetler. Ancak, Bölgelerde yer alan girişimcilerin yürüttükleriAR-GE projesi kapsamında çalışan AR-GE personelinin, Bölgede yürüttüğü görevleilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gerekensüreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. Kapsamdışında tutulacak ücret miktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarakhazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışındageçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesihalinde ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletmesorumludur.(4691 sayılı kanunun 5035 sayılı kanunla değiştirilen  Geçici2. Maddesi)