Kuluçka Merkezi


     Yeni işletmelerin kurulması veayakları üzerinde durabilir hale gelmesi için sağlanan hizmetleri içeren sürecekuluçka (inkübasyon) süreci denilir. Kuluçka Merkezleri, yeni girişimcilerin veKOBİ'lerin inovatif fikirlerini geliştirmelerini ve ürün/hizmete dönüştürmelerinisağlayan hizmet ve altyapıları sunan profesyonel kuruluşlardır. Kuluçka merkezlerinin ev sahipliği yaptığı yeni kurulmuşfirmalar ise Kuluçka Merkezi firmaları (start-up'lar) olarak adlandırılır. KuluçkaMerkezlerinin  hedefi, bulunduklarıbölgelerin rekabetçiliklerine; yeni sektörlerin gelişmesine ve istihdamınartmasına katkı sağlamaktır.


Kuluçka Süreci aşağıdaki adımlarıiçerir:

Motivasyon veBilgilendirme

Ön Kuluçka (Şirketkuruluncaya kadar)

Kuluçka (Şirketkurulduktan sonra 2-3 yıl)

4691 sayılı TeknolojiGeliştirme Bölgeleri Kanununda, kuluçka merkezi: "Özellikle genç ve yeniişletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipmandesteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destekhizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapılar" olaraktanımlanmaktadır.  Innopark Girişimcilik(Kuluçka) Merkezi, 469 sayılı kanunun çizdiği çerçeve içinde aşağıdakifaaliyetleri yürütecektir;

Ücretsiz ofis, üretim alanı

Ücretsiz iletişim imkanları,

Ücretsiz muhasebe, sekreterlik, danışmanlık, mentörlükvb. nitelikli hizmetler,

Ücretsiz finansal kaynaklara erişim desteği,

Pazarlama desteği,

Teknolojik işbirliği ve teknoloji transferi desteği,

Markalaşma, işletme yönetimi, fikri haklar yönetimidesteği,

Hukuk danışmanlığı hizmetleri vermek

Kuluçka Merkezi Hizmetleri

Innopark Kuluçka(Girişimcilik) Merkezi, sadece bünyesindeki firmalara değil Konya'dakiüniversite öğrencilerine, akademisyenlere, diğer firmalara ve dolayısıyla datüm bölgeye katma değer sağlayacaktır. Sağladığı hizmetlerle inovatif fikirleresahip bireyleri girişimci olma yönünde teşvik edecek; dinamik ve inovatifsektörlerin gelişmesini sağlayacak; istihdamı artıracak; gerçekleştirdiğibaşarılı hizmetlerle diğer bölgelerdeki benzer uygulamalara ve Türkiye'ye örnekteşkil edecek ve en nihayetinde kalkınma ve rekabet sürecine büyük katkısağlayacaktır.

Innopark Kuluçka (Girişimcilik) Merkezininulaşmak istediği amaçlar:

 

Innopark Kuluçka(Girişimcilik) Merkezi, Bölgedeki üniversitelerdeki öğrencilerin girişimcilikkonusunda motive edilmesi ve bilgilendirilmesi için öğrenci klüplerioluşturulmasını destekleyecek, öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalarakatılması için finansal destek sağlayacak, öğrencilerin inovasyon ve Ar-Gekonusundaki yeteneklerini geliştirecek faaliyetler ve programlar uygulamaya koymaktadır.

Innopark Kuluçka(Girişimcilik) Merkezi, Konya ilinin ihtiyaç duyduğu yeni teknolojiler veürünlerden öncelikli olanları belirleyerek, bu ürünler ve teknolojiler ileilgili Ar-Ge faaliyeti yürüten yeni girişimlerin kurulmasına önem verecek, bukonuda bölgenin ihtiyaçları, öncelikleri ve stratejileri doğrultusundagirişimci yetiştirme ve destekleme programları yürürlüğe koyacaktır.

10 milyon TL sermaye ile kurulan Innopark A.Ş. ‘nin sermayesinin birkısmı yeni ve ileri teknoloji odaklı yeni girişimlere (start-up) risk sermayesidesteği sunmak üzere kullanılacaktır.