Girişimci Kabul


Innopark,Ar-Ge veya yazılım faaliyeti yürütecekişletmeler ile teknolojik ürün üretmekisteyen şirketlere kiralama yoluylanitelikli ofis alanı, üretim ve deneyalanları ve depolama alanı sunmakta,ayrıca, kendi binasını yapmak isteyen kuruluşlarakiralama veya yap-işlet-devret yöntemiyle arazi veya inşaat alanı tahsis etmektedir.

 

4691sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunuuyarınca bölgede yer almabaşvuruları proje bazlı olarak kabul edilmektedir.Bölgede yer alma başvurularıaşağıdaki linkten on-line olarak yapıldıktan sonrabaşvuru dokümanının ıslakimzalı kopyasının İnnopark A.Ş.’ye teslim edilmesi ileyapılabilmektedir.Başvuru Formları

 

Başvuruve değerlendirme süreci:Başvuruformunda belirtilen projeninTÜBİTAK/TEYDEB, TTGV, KOSGEB-TEER, SanayiBakanlığı SANTEZ ve Avrupa BirliğiAr-Ge Destek Programları (Horizons vb.) gibihakem değerlendirmesi içeren birprogram tarafından desteklenen projelerInnopark Yönetim kurulu kararıyla ayrıcabir inceleme yapılmaksızın Innopark’akabul edilebilir. Başka bir TeknolojiGeliştirme Bölgesinde yürütülmekte olanbir projeni Innopark’a nakli içinbaşvuru yapılması halinde ilgili Teknoloji geliştirme Bölgesinden nakiltalepedilen proje ile ilgili bilgi ve belgeler temin edilir. Temin edilen bilgivebelgeler Yönetim kurulu tarafından incelenerek başvurunun kabul veyareddinekarar verilir.

 

Başvurudeğerlendirme süreci müracaatınalınmasından itibaren en çok iki aysürer.

Innnoparkiçinde bir inovasyon ekosistemioluşturulmasına katkıda bulunabilecek risksermayesi şirketleri, banka,hukuk danışmanlığı,yatırım danışmanlığı, marka ve patent danışmanlığı,KOSGEB-TEER vb. özel vekamu sektörü organizasyonları, danışmanlıkşirketleri, dernekler, kargoşirketleri, catering, seyahat, market, kantin, kafevb. hizmet sektörükuruluşlarına kiralama veya yap işlet devret yöntemiyle yertahsisi yapabilir.Bu kuruluşlar, vergi muafiyet vedesteklerindenyararlanmamak koşuluyla her hangi bir değerlendirmeye tabitutulmaksızın Yönetimkurulu kararıyla bölgeye kabul edilirler.

 

Bölgeye Girişimci Kabul Kriterleri

Innopark’a kabul edilecek girişimcilerin üründeyenilik veyaüretim yöntemlerinde yenilik veya teknolojik üretim amaçlı en azbir Ar-Geprojesi veya Ar-Ge içerikli yazılım geliştirme projesi yürütmesi, buprojekapsamında iç ve dış piyasalarda yüksek rekabet gücü olan ve/veyaihracatpotansiyeli yüksek olan, yeni  ve yüksek teknoloji ağırlıklıürünlerveya süreçler geliştirmesi beklenilir. 

Konya TGB’ye kabul edilecek girişimcilerinfaaliyetlerininçevreye ve TGB’deki diğer girişimcilere zarar vermeyeceközellikte olmasıgerekir.

Innopark bünyesinde faaliyetgösterengirişimcilerin bölge sınırları içindeki üretim faaliyetleri 4691sayılı kanundatanımlanan prototip ürün ve pilot tesis üretimi ve teknolojikürünlerin seriüretimi ile sınırlıdır. Ancak, Innopark ünyesinde faaliyetgösterengirişimcilerin bölge sınırları içindeki seri üretim faaliyetleri 4691sayılıkanunda tanımlanan teknolojik ürünlerle sınırlı olup bölgedekiişletmeler,Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları AR-GE projeleri sonucu eldeettikleriteknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, 4691 sayılıkanunun değişik8. maddesi kapsamında Yönetici Şirketin uygun bulması ve BilimSanayi veTeknoloji Bakanlığının izin vermesi şartıyla Bölge içerisinde  yapabilirler. Sözkonusu yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurumve kuruluş tarafından Bakanlık görüşü alınarak,öncelikle verilir. Buyatırımlara ilişkin faaliyetler, 4/1/1961 tarihli ve 213  sayılı Vergi UsulKanunu gereğince tutulması zorunlu defterlerde, yatırım yapan işletmelerinBölgede yürüttükleri AR-GE faaliyetlerinden ayrı olarak izlenir.Bu yatırımlarnedeniyle Bölgede çalışan personel ve bu yatırımlarından elde edilecek kazançlarBölge dışında faaliyet gösteren işletmelerin ve bunların personelinin tabiolduğu esaslara göre vergilendirilir.