6698 SAYILI ‘’KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’’ AYDINLATMA METNİ

 

6698 SAYILI ‘’KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’’

AYDINLATMA METNİ

 1. Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.: Büyükkayacık Mah. 101. Cadde No:2 42250 Selçuklu KONYA,TR adresinde mukim,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

 1. Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre Bu Kanunun;  8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra yani 07 Nisan 2016 dan 6 ay sonra 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

 1. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

İnternet sitemizde detaylı olarak kurumsal bilgileri yayınlanan InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

 1. Kişisel Verileriniz Ne Şekilde İşlenebilecektir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. olarak,  Veri Sorumlusu sıfatıyla, paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

Doğru ve gerektiğinde güncel,

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

ilkelerine uygun bir şekilde 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve/veya 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış 29797 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uygun InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Tüzüğü’nde yer alan tüzel kişi üyelik ve temsilci koşulları ve faaliyetleri ile bağlantılı olarak işlenecektir.

InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. faaliyetleri; Teknoloji Geliştirme Bölgesinin amaçlarına yönelik toplantı, kurs, seminer, panel, konferans, her türlü eğitim, sergi, fuar, panayır, yarışma gibi etkinlikleri düzenlemek, danışmanlık hizmetleri vermek ve tüzüğümüzde yer alan diğer amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizi geliştirebilmek başta T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, Konya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve Konya Valiliği ve İl Dernekler Müdürlüğü olmak üzere adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, üye portföyümüzü analiz etmek amaçlarıyla bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz.

 1. Kişisel Verilerinizi Aktarabileceğimiz Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB,  İçişleri Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, valilikler, diğer resmi merci ve kurumlar, üyelerimiz, doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

 1. Kişisel verileriniz nasıl toplanmaktadır?

InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. internet sitemiz,  sekreterya çalışanımız, eğitim ve etkinliklerde toplanan formlar, yapılan anketler, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince bu tarihten sonra haklarınız aşağıdaki gibidir.

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmelerin yapılması amacıyla Kanun’a uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Bu doğrultuda kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’ye iletmeleri durumunda talebin niteliğine göre talebe karşılık gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak bildirmektedir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilecektir. Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Ek-1’de yer alan ‘Veri Sahibi Başvuru Formu’’ üzerinden InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’ye iletebilirler.

Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak olan başvurular, kişisel veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

– Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Büyükkayacık Mah. 101. Cadde No:2 42250 Selçuklu KONYA,TR adresine iletilmesi,

– bilgi@innopark.com.tr e-posta adresine talep gönderilmesi, (Bu durumda başvurucunun başvuruda bulunduğu kanaldan başvurucunun gerçekten hak sahibi olan kişisel veri sahibi olup olmadığının tespit edilebilmesi için; kimliğini tanımlamak ve talep sahibinin gerçekten bu başvuruyu yapıp yapmadığını belirlemek üzere ilgili kişiyle kayıtlı telefon üzerinden iletişim kurulacaktır. Bu kapsamda başvurucunun son sipariş bilgileri teyit edilerek veri sahibi ile talebi yapan kişi eşleştirilmesi halinde başvuru değerlendirmeye alınacaktır.)

– Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Kişisel veri sahibi Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin yanıtını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na başvuruda bulunabilir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.innopark.com.tr adresinde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu”nda belirtilen yöntemlerle InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’ye iletebilirsiniz. InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Bilgilerinize sunarız,

InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi

 


İLGİLİ DOKÜMANLAR

FR-084 VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

EK-004 ETKİNLİK AYDINLATMA METNİ


 

INNOPARK KONYA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

 1. Giriş
  Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi (“INNOPARK”) tarafından, bina girişlerinde ve bina içerisinde kullanılan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile  hazırlanmıştır.

  2.    Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri
  Tesislerimizde bulunan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtası ile toplanan kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu INNOPARK tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında  işlenmektedir.

  3.    Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
  INNOPARK ile paylaşılan kişisel veriler, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak INNOPARK ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğini temin etmek ve bina güvenliğini sağlamak amaçları ile işlemekteyiz.

  4.    Kişisel Verilerin Aktarılması
  INNOPARK, kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtası ile toplanan kişisel verileri mevzuatta yer alan ve KVKK 5/2. maddede düzenlenen istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

  5.    Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtası ile toplanan kişisel veriler; tesislerimizde bulunan görüntü kaydı yapan kameralar vasıtasıyla toplanmaktadır.
  Kiracı firmalara ve ziyaretçilere ait kişisel veriler, KVKK 5/2. maddesi a fıkrasında düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve f fıkrasında düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayalı olarak  işlenmektedir.

 2. İlgili Kişilerin Hakları
  Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunu bildiririz:
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://innopark.com.tr/genel/6698-sayili-kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-aydinlatma-metni/ adresindeki genel aydınlatma metnimiz vasıtasıyla ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak INNOPARK’a iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Bizimle İletişime Geçin

E-Posta ve KEP

bilgi@innopark.com.tr

innopark@hs01.kep.tr

Faks

(+90) 332 999 1494

×

Merhaba :)

Sorularınız ve görüşleriniz için Whatsapp İletişim Hattı üzerinden ilgili birim uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?