Kuluçka ve Hızlandırma Programları

Yeni işletmelerin kurulması veayakları üzerinde durabilir hale gelmesi için sağlanan hizmetleri içeren sürecekuluçka (inkübasyon) süreci denilir. Kuluçka Merkezleri, yeni girişimcilerin veKOBİ’lerin inovatif fikirlerini geliştirmelerini ve ürün/hizmete dönüştürmelerinisağlayan hizmet ve altyapıları sunan profesyonel kuruluşlardır. Kuluçka merkezlerinin ev sahipliği yaptığı yeni kurulmuşfirmalar ise Kuluçka Merkezi firmaları (start-up’lar) olarak adlandırılır. KuluçkaMerkezlerinin hedefi, bulunduklarıbölgelerin rekabetçiliklerine; yeni sektörlerin gelişmesine ve istihdamınartmasına katkı sağlamaktır.

Kuluçka Süreci aşağıdaki adımlarıiçerir:

Motivasyon ve Bilgilendirme:

 • Motivasyon vebilgilendirme toplantıları ve etkinlikleri

Ön Kuluçka (Şirket kuruluncaya kadar)

 • Ücretsiz Ofis temini
 • Eğitim
 • İş Planı hazırlama
 • Destek programlarına müracaat
 • Şirket kuruluşu

Kuluçka (Şirket kurulduktan sonra 2-3 yıl)

 • Seçme
 • Çok düşük bedelle/bedelsiz ofis ve ortak hizmet temini
 • Eğitim, danışmanlık, koçluk ve mentörlük
 • Sermaye sağlama/Sermaye temini desteği
 • İşbirlikleri kurma desteği
 • Performans izleme
 • Mezuniyet

4691 sayılı TeknolojiGeliştirme Bölgeleri Kanununda, kuluçka merkezi: “Özellikle genç ve yeniişletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipmandesteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destekhizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapılar” olaraktanımlanmaktadır. Innopark Girişimcilik(Kuluçka) Merkezi, 469 sayılı kanunun çizdiği çerçeve içinde aşağıdakifaaliyetleri yürütecektir;

 • Yeni ve ileriteknoloji odaklı yeni girişimler kurulmasını desteklemek üzere başta üniversiteöğretim elemanları ve öğrencileri olmak üzere her yaş ve statüdeki kişilere girişimcilikkonusunda motivasyon, eğitim ve bilgilendirme hizmetleri sunmak,
 • Yeni ve ileriteknoloji odaklı girişimci adaylarına kendi girişimlerini kurma aşamasında eğitim, danışmanlık, mentörlük hizmetleri sunmak,
 • Bölgede iyi çalışanbir inovasyon ekosistemi geliştirilmesi için öncelikli olan ve ihtiyaç duyulanalanlardaki yeni ve ileri teknoloji odaklı girişimlere sermaye desteği sunmak,
 • Yeni kurulan yeni ve ileri teknoloji odaklı girişimlerin sağlıklı ve hızlı büyümeleri içingerekli altyapı ve destek hizmetlerini sunmak, bu kapsamda;
  • Ücretsiz ofis, üretim alanı
  • Ücretsiz iletişim imkanları,
  • Ücretsiz muhasebe, sekreterlik, danışmanlık, mentörlükvb. nitelikli hizmetler,
  • Ücretsiz finansal kaynaklara erişim desteği,
  • Pazarlama desteği,
  • Teknolojik işbirliği ve teknoloji transferi desteği,
  • Markalaşma, işletme yönetimi, fikri haklar yönetimidesteği,
  • Hukuk danışmanlığı hizmetleri vermek

Kuluçka Merkezi Hizmetleri

 • Ön-kuluçka
 • Kuluçka
 • İş fikri yarışmaları
 • Mentörlük
 • Yeni ürün veteknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversiteöğrencileri ile potansiyel girişimci adaylarına yönelik motivasyon vebilgilendirme toplantıları
 • Girişimciadaylarına yönelik iş fikirlerinin projeye dönüştürülmesi, iş planıhazırlanması, şirket kuruluşu, muhasebe, pazarlama, hukuk ve idari işlemlergibi konularda danışmanlık, eğitim vb. hizmetler verilmesi,
 • Girişimci yetiştirme amaçlı kariyer programları
 • Proje yarışmaları
 • Çekirdek sermaye temini hizmetleri

Innopark Kuluçka(Girişimcilik) Merkezi, sadece bünyesindeki firmalara değil Konya’dakiüniversite öğrencilerine, akademisyenlere, diğer firmalara ve dolayısıyla datüm bölgeye katma değer sağlayacaktır. Sağladığı hizmetlerle inovatif fikirleresahip bireyleri girişimci olma yönünde teşvik edecek; dinamik ve inovatifsektörlerin gelişmesini sağlayacak; istihdamı artıracak; gerçekleştirdiğibaşarılı hizmetlerle diğer bölgelerdeki benzer uygulamalara ve Türkiye’ye örnekteşkil edecek ve en nihayetinde kalkınma ve rekabet sürecine büyük katkısağlayacaktır.

Innopark Kuluçka (Girişimcilik) Merkezinin ulaşmak istediği amaçlar:

 • Bölgede orta veileri teknoloji ürünlerinin üretimi ve ihracatını artırmak,
 • Bölgede yeni veileri teknoloji odaklı yeni işletmeler kurulmasını ve bu iletmelerin sağlıklıolarak gelişmesini sağlamak,
 • Girişimciadaylarını yeni ve ileri teknoloji odaklı girişimler kurmaya yönlendirmek,
 • Mevcut KOBİ’lerin yeni ve yüksek teknolojilereyönelmesini sağlamak,
 • Bölgedeki işletmelerininovasyona dayalı büyümesine katkı sağlayacak girişimcileri ekosistemekazandırmak;
 • Üniversiteden mezungençleri inovatif girişimciliğe teşvik etmek;
 • Akademisyenleri vearaştırmacıları girişimcilerle işbirliği yapma yönünde teşvik etmek(üniversite-sanayi işbirliği sağlamak);
 • Bölgesel, ulusal veuluslararası potansiyel girişimcilerin inovasyona dayalı iş fikirlerinigeliştirip uygulamalarına imkân sağlayan ortamı yaratmak;
 • Üniversiteden yenimezun olan gençler için sektörde yeni iş sahaları yaratmak;
 • Yurtdışında öğrenimgören üniversite öğrencilerinin Konya’ya geri dönerek iş fikirleriniticarileştirmelerini sağlamak, tersine beyin göçü (beyin kazanımı) oluşturmak.

Innopark Kuluçka(Girişimcilik) Merkezi, Bölgedeki üniversitelerdeki öğrencilerin girişimcilikkonusunda motive edilmesi ve bilgilendirilmesi için öğrenci klüplerioluşturulmasını destekleyecek, öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalarakatılması için finansal destek sağlayacak, öğrencilerin inovasyon ve Ar-Gekonusundaki yeteneklerini geliştirecek faaliyetler ve programlar uygulamaya koymaktadır.

Innopark Kuluçka(Girişimcilik) Merkezi, Konya ilinin ihtiyaç duyduğu yeni teknolojiler veürünlerden öncelikli olanları belirleyerek, bu ürünler ve teknolojiler ileilgili Ar-Ge faaliyeti yürüten yeni girişimlerin kurulmasına önem verecek, bukonuda bölgenin ihtiyaçları, öncelikleri ve stratejileri doğrultusundagirişimci yetiştirme ve destekleme programları yürürlüğe koyacaktır.

10 milyon TL sermaye ile kurulan Innopark A.Ş. ‘nin sermayesinin birkısmı yeni ve ileri teknoloji odaklı yeni girişimlere (start-up) risk sermayesidesteği sunmak üzere kullanılacaktır.

Bizimle İletişime Geçin

E-Posta ve KEP

bilgi@innopark.com.tr

innopark@hs01.kep.tr

Faks

(+90) 332 999 1494

×

Merhaba :)

Sorularınız ve görüşleriniz için Whatsapp İletişim Hattı üzerinden ilgili birim uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?