TGB Destek ve Muafiyetleri

4691Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereğinceTGB sınırları içindeki girişimcilere sağlanan destek ve muafiyetler

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihinekadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır.

Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veriyönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaf tutulmaktadır.

Bölgede çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır. Ancak muafiyet kapsamındakidestek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşmamalıdır.

Ancak, Bölgelerde yer alan girişimcilerin yürüttükleri Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışında tutulacak ücretmiktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur.

Bölgede yer alan firmalar, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge projeleri sonucu elde ettikleriteknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygunbulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla Bölge içerisinde yapabilirler. Sözkonusu yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurumve kuruluş tarafından Bakanlık görüşü alınarak öncelikle verilir.

03 Nisan 2007tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (SeriNo:1) TGB ‘lerde yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan şirketlerin bu faaliyetleri sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabii tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayri maddi haklara isabet eden kısmı transferfiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlandırılabilecektir.

İstisnadan yararlanan Ar-Ge projelerine ilişkin olarak TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarlarıile diğer kurumların bu mahiyetteki her türlü bağış ve yardımları kurum kazancına dahil edilecek ve istisnadan yararlandırılacaktır.

Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki 5746 sayılı kanun kapsamında TGB sınırları içindeki girişimcilere sağlanan muafiyet ve destekler

5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Ve Kanunun Uygulanması kapsamında bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve Destek personeli ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca ücretine gelir vergisi istisnası uygulanan personelin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50si her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki 5746 sayılı kanun kapsamında TGB sınırları içindeki girişimcilere sağlanan muafiyet ve destekler

5746 SayılıAraştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Ve Kanunun Uygulanması kapsamında bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve Destekpersoneli ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarıncaücretine gelir vergisi istisnası uygulanan personelin ücretleri üzerindenhesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50si her bir çalışan için beş yılsüreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik kapsamındaTGB sınırlarıiçinde girişimcilere sağlanan destekler

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Geve yenilikprojeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün bölge içerisinde yatırımının yönetici şirket tarafından oluşturulacak Teknolojik Ürün DeğerlendirmeKomisyonunca uygun bulunması veya yatırıma konu ürünün teknolojik ürün özelliğitaşıdığına dair olumlu rapor verilmesi halinde işletmelerin gerek bölgeiçerisinde gerekse bölge dışında yapacakları yatırımlar destek kapsamında değerlendirilir.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında desteklenen yatırımlar, aşağıdaki geri ödemesiz destek unsurlarından yararlandırılır:

Makine ve teçhizat desteği: Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarını oluşturan harcamalar için sağlanacak destekten oluşur.

Kredi faiz desteği: Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarını oluşturan harcamalar için alınacak yatırım kredisine ait faiz desteğinden oluşur.

İşletme gideri desteği: Yatırım konusu teknolojik ürünün üretim aşamasındaki işletme dönemine ait giderler için sağlanacak destekten oluşur.

Kamu kurum ve kuruluşları personeli ile Öğretim Üyelerine TGB sınırları içinde sağlanan destek ve muafiyetler

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıklarıkuruluşların izniile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler.

Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli SandığıKanununa tâbi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır.2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alandüzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.

Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurtdışındageçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite YönetimKurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirlerüniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

Ayrıca, öğretimelemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulubir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görevalabilirler.

Bölgelerde görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler. (Bkz.4691 sayılı kanun Madde: 7)

TGB’lerdeki Girişimcilerin İstihdam Ettiği Ar-Ge Personeline Yönelik Destek ve Muafiyetler

Bölgede çalışan;AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgelerde yer alan girişimcilerin yürüttükleriAR-GE projesi kapsamında çalışan AR-GE personelinin, Bölgede yürüttüğü görevleilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gerekensüreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. Kapsamdışında tutulacak ücret miktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarakhazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışındageçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesihalinde ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletmesorumludur.(4691 sayılı kanunun 5035 sayılı kanunla değiştirilen Geçici2. Maddesi)

Bizimle İletişime Geçin

E-Posta ve KEP

bilgi@innopark.com.tr

innopark@hs01.kep.tr

Faks

(+90) 332 999 1494

×

Merhaba :)

Sorularınız ve görüşleriniz için Whatsapp İletişim Hattı üzerinden ilgili birim uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?